Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, dewelke van toepassing zijn op elk aanbod uitgaande van MIXT-UP BV (hierna “Aanbod”), elke aanvaarding door de Klant van een Aanbod en in het algemeen elke overeenkomst die tot stand komt tussen MIXT-UP BV en de Klant (hierna “Overeenkomst”). 

“MIXT-UP BV”:  MIXT-UP BV, met maatschappelijke zetel te Edegemsesteenweg 329 met KBO-nummer 1002.802.826. 

“Diensten”: alle diensten die door MIXT-UP BV worden geleverd in het kader van een Overeenkomst. 

“Goederen”: alle goederen die door MIXT-UP BV worden geleverd in het kader van een Overeenkomst. 

“Klant”: de (toekomstige) contractspartij van MIXT-UP BV aan wie een Aanbod wordt gedaan en/of met wie een Overeenkomst tot stand komt. 


ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de Overeenkomst 

1. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden impliceert dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. 

2. Ingeval een Overeenkomst afwijkende bepalingen bevat ten aanzien van de Algemene Voorwaarden, dan hebben de bepalingen van de Overeenkomst voorrang. Alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven niettemin geldig. Afwijkende bepalingen in een Overeenkomst gelden daarenboven slechts voor de duur van de Overeenkomst waarin de afwijkingen zijn opgenomen en overeengekomen. 

3. Een Overeenkomst kan slechts geldig tot stand komen indien de Overeenkomst is ondertekend door een persoon die krachtens de statuten van MIXT-UP BV, MIXT-UP BV rechtsgeldig kan verbinden dan wel door een persoon die hiertoe van het bevoegd orgaan een uitdrukkelijke volmacht heeft gekregen. Afspraken of overeenkomsten met personeelsleden, agenten, vertegenwoordigers, tussenpersonen, e.d.m. kunnen MIXT-UP BV in geen geval verbinden, tenzij deze bekrachtigd worden door de in dit artikel vermelde personen. 

4. De ondertekenaar die namens een Klant een Aanbod aanvaardt of een Overeenkomst ondertekent of diegene die, geheel of gedeeltelijk, een betaling verricht in uitvoering van een Overeenkomst, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met hen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W. 


ARTIKEL 3 – Aanbod 

1. Elk Aanbod is vrijblijvend en bindt MIXT-UP BV als dusdanig niet, tenzij duidelijk anders bepaald op het Aanbod. Orders van een Klant binden MIXT-UP BV evenmin. Tussen MIXT-UP BV en de Klant komt pas een Overeenkomst tot stand door de ondertekening door de in artikel 2.3 vermelde personen van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst. Ingeval een ondertekende orderbevestiging wordt verzonden, dan wordt de orderbevestiging geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven bij gebreke aan bezwaren van de Klant tegen de bepalingen van de orderbevestiging binnen de 7 dagen na verzending door MIXT-UP BV. 

2. Elk Aanbod, voor zover uitdrukkelijk bepaald is dat het geen vrijblijvend Aanbod is, is slechts bindend indien het ondertekend is door de in artikel 2.3 vermelde personen en blijft na ondertekening slechts 1 maand geldig, tenzij andersluidende vermelding op het Aanbod.

3. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat er geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 

4. Alle door MIXT-UP BV opgegeven prijzen zijn excl. BTW, verpakkings-, koeriers- en verzendkosten en/of andere naar aanleiding van de levering van de Goederen en/of Diensten verschuldigde belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij in het Aanbod of de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

5. De prijzen in het Aanbod zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden. 

6. De inhoud van catalogi, folders, drukwerken, prijslijsten e.d. wordt door MIXT-UP BV met grote zorg samengesteld doch bevat uitsluitend algemene informatie die MIXT-UP BV niet bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afgegaan. De Overeenkomst wordt enkel beheerst door de bepalingen van het Aanbod en eventuele andere zaken die schriftelijk door Partijen werden overeengekomen. 

7. Eventuele installatiewerkzaamheden zijn slechts in de opgegeven prijzen begrepen indien dit uitdrukkelijk werd overeengekomen in de Overeenkomst. 

8. De modellen, afbeeldingen, tekeningen, presentaties, e.a. die bij een Aanbod gevoegd werden of voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst getoond of meegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de Goederen en/of Diensten. Wijzigingen, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen, presentaties, e.a., maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering, verplichten MIXT-UP BV niet tot enige vergoeding en geven de Klant niet het recht de ontvangst of betaling van de Goederen en/of Diensten te weigeren. 


ARTIKEL 4 – Wijzigingen aan Overeenkomsten 

1. Wijzigingen aan een Overeenkomst na de totstandkoming ervan moeten door de Klant tijdig en schriftelijk aan MIXT-UP BV ter kennis worden gebracht en maken slechts onderdeel uit van de Overeenkomst ingeval deze door MIXT-UP BV schriftelijk zijn bevestigd. Ingeval deze wijzigingen meerkosten of meerwerken veroorzaken, zullen deze zaken door MIXT-UP BV in rekening gebracht kunnen worden. 

2. Ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering van een Overeenkomst, is de Klant gehouden tot betaling aan MIXT-UP BV van 50% van alle door de Klant in uitvoering van de Overeenkomst verschuldigde bedragen (zowel voor de levering van Goederen als voor de levering van Diensten), onverminderd het recht op betaling van openstaande facturen en onverminderd het recht van MIXT-UP BV om een hogere vergoeding in rechte te vorderen ingeval de werkelijk door de annulering geleden schade de in dit artikel bepaalde vergoeding overstijgt. 

3. Ten onrechte aan MIXT-UP BV geretourneerde Goederen blijven ter beschikking van de Klant en het risico van deze Goederen blijft bij de Klant liggen, waarbij eventuele vervoers- en/of opslagkosten voor rekening van de Klant zijn. 

 

ARTIKEL 5 - Levering  

1. Levering van Goederen en/of Diensten gebeurt in beginsel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op de zetel van MIXT-UP BV. 

2. Ingeval MIXT-UP BV in uitvoering van een Overeenkomst Goederen dient te leveren aan de Klant (dan wel enige gegevens) en de Klant werd verwittigd dat deze zaken ter beschikking zijn van de Klant, is de Klant gehouden deze zaken af te nemen binnen de 10 dagen na verwittiging, bij gebreke waarvan MIXT-UP BV het recht heeft om opslagkosten aan te rekenen aan de Klant en, ingeval de Klant blijft weigeren de Goederen af te nemen binnen een termijn van 7 dagen na een aangetekende ingebrekestelling, de Overeenkomst met betrekking tot de levering van de Goederen als van rechtswege ontbonden te beschouwen. Ingeval van laattijdige afname of weigering tot afname, gaat het risico van de Goederen onmiddellijk van rechtswege over op de Klant. 

3. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde Overeenkomst, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie. 

4. MIXT-UP BV levert alle redelijke inspanningen om de Diensten en/of Goederen zo snel mogelijk te leveren, waarbij de Klant evenwel erkent dat leveringstermijnen of –data indicatief zijn en MIXT-UP BV niet binden, tenzij duidelijk anders schriftelijk overeengekomen. Een overschrijding van de leveringstermijn kan door de Klant dus niet ingeroepen worden 4 / 7 om de ontbinding van de Overeenkomst te vorderen of om schadevergoeding te vorderen. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de Klant echter het recht om de Overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden, op voorwaarde dat MIXT-UP BV nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van 1 maand nadat MIXT-UP BV hiertoe door de Klant per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld. De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding. 

5. Eventueel overeengekomen bindende leveringstermijnen of -data gelden slechts indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens tijdig aan MIXT-UP BV ter beschikking werden gesteld. Indien tengevolge van niet-tijdige levering door de Klant de Overeenkomst slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra mankracht, overwerk, spoedbestelling e.d., zal MIXT-UP BV, zonder voorafgaand overleg met de Klant, gerechtigd zijn de daardoor ontstane extra kosten in rekening te brengen en te factureren aan de Klant. Bij niet-tijdige levering door de Klant is MIXT-UP BV gerechtigd de datum van uitvoering van de Overeenkomst eenzijdig te bepalen in functie van de interne mogelijkheden. 

6. Ingeval van vertraging of gebreken in de levering van de Goederen en/of Diensten kan de Klant zich niet op kosten van MIXT-UP BV elders bevoorraden. De artikelen 1143 en 1144 B.W. zijn niet van toepassing op de Overeenkomst. 

7. MIXT-UP BV verbindt er zich toe om de Goederen aan de Klant te leveren zoals die bestonden op het ogenblik van de totstandkoming van de Overeenkomst. Eventuele vruchten en toebehoren die tussen het moment van de verkoop en het tijdstip van de levering zouden ontstaan behoren toe aan MIXT-UP BV. 

8. Ingeval MIXT-UP BV dient in te staan voor het transport van Goederen dan gebeurt dit transport voor rekening en risico van de Klant, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Het risico van de Goederen gaat dus over bij vertrek van het transport van de Goederen. 

9. De Klant is verplicht de Goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de Goederen kunnen geleverd worden. Ingeval MIXT-UP BV instaat voor het transport levert MIXT-UP BV de Goederen tot in het gebouw van de Klant op de gelijkvloerse verdieping. Op het moment van de levering dient de Klant de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst. Eventuele zichtbare gebreken dienen op de leveringsbond te worden vermeld of uiterlijk binnen een termijn van drie werkdagen schriftelijk aan MIXT-UP BV te worden gemeld, waarbij de Klant de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Het gebruik van de geleverde Goederen impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan. 

10. De levering van standaardsoftware geeft slechts recht op een nietexclusief gebruik van de betrokken software en dit voor het overeengekomen aantal gebruikers op de overeengekomen locatie. Op de levering van en het gebruik van dergelijke software zijn de bepalingen van de softwarelicentieovereenkomsten van de producent en/of leverancier van de software van toepassing. 

11. MIXT-UP BV is gerechtigd de Overeenkomst of onderdelen ervan uit te besteden aan derden of te laten verrichten door derden. 

 

ARTIKEL 6 – Duur en ontbinding 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden Overeenkomsten die aangegaan zijn voor een bepaalde duur stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur bij gebreke aan opzegging per aangetekend schrijven door de Klant uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de lopende contractsperiode.

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen Overeenkomsten die aangegaan zijn voor een onbepaalde duur slechts worden opgezegd door de Klant door middel van een opzegging per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden. 

3. Ingeval van ontbinding van de Overeenkomst door de Klant, heeft MIXT-UP BV van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op betaling van 50% van alle door de Klant in uitvoering van de Overeenkomst verschuldigde bedragen (zowel voor de levering van Goederen als voor de levering van Diensten), onverminderd het recht op betaling van openstaande facturen en onverminderd het recht van MIXT-UP BV om een hogere vergoeding in rechte te vorderen ingeval de werkelijk door de verbreking geleden schade de in dit artikel bepaalde vergoeding overstijgt. De Klant erkent dat volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven tot een ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij MIXT-UP BV schriftelijk afstand doet van deze verbreking en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, waartoe MIXT-UP BV het recht heeft: - Niet-betaling door de Klant van uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen binnen de 15 dagen na ingebrekestelling door MIXT-UP BV; - Faillissement of ontbinding van de Klant; - Een inbreuk op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden waarin de sanctie van ontbinding uitdrukkelijk werd voorzien; - Weigering om Diensten en/of Goederen af te nemen. 

 

ARTIKEL 7 - Betaling 

1. De Klant is verplicht alle overeenkomstig de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen de 30 dagen na ontvangst door de Klant van de factuur van MIXT-UP BV en dit op de zetel van MIXT-UP BV, dit behoudens andersluidende afspraken in de Overeenkomst. 

2. Ingeval van laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, heeft MIXT-UP BV van rechtswege recht heeft op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag alsook een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Ingeval MIXT-UP BV enige betaling dient te verrichten in uitvoering van de Overeenkomst, is de sanctie ingeval van laattijdige betaling door MIXT-UP BV beperkt tot de wettelijke regeling opgenomen in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Ingeval van een protest door MIXT-UP BV van te betalen bedragen, is de eventuele sanctie daarenboven beperkt tot de gewone wettelijke intrestvoet wegens laattijdige betaling. 

3. De Klant doet afstand van zijn recht om betaling van verschuldigde bedragen op te schorten ingeval van een eigen vordering of klacht en doen aldus afstand van de exceptie van niet-nakoming. 

4. Tot zekerheid van de betaling van de vordering van MIXT-UP BV geeft de Klant alle schuldvorderingen in pand die de Klant eventueel heeft ten aanzien van zijn klanten. Dit pandrecht omvat het verschuldigd saldo van alle in uitvoering van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, alsook evenals alle bijkomende en aanvullende sommen die de Klant aan MIXT-UP BV, om welke reden ook verschuldigd is of zal zijn uit hoofde van de Overeenkomst en de Diensten. 

5. Eveneens tot zekerheid van betaling van de vordering van MIXT-UP BV, heeft MIXT-UP BV een retentierecht op alle eventuele eigendommen van de Klant of derden die ter voorbereiding van een Overeenkomst of in uitvoering van een Overeenkomst aan MIXT-UP BV werden overhandigd (retentierecht dat eveneens ingeval van faillissement van de Klant blijft gelden). 

6. De eigendom van de Goederen zal pas worden overgedragen op de Klant na volledige voldoening door de Klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door MIXT-UP BV geleverde of te leveren Goederen aan MIXT-UP BV verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van de Goederen integraal worden gedragen door de Klant vanaf het moment dat de Goederen aan hem werden geleverd in de zin van artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. 

7. Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

8. Ingeval de waarde van de Goederen die in het kader van een bestelling dienen te worden geleverd een bedrag van € 5.000 (vijfduizend euro) overstijgt, heeft MIXT-UP BV het recht om betaling van de Goederen te eisen bij bestelling (en dus voorafgaand aan de bestelling van de Goederen door MIXT-UP BV) dan wel om een door MIXT-UP BV te bepalen voorschot te vragen. 


ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid 5 / 7 

1. MIXT-UP BV verplicht zich de Overeenkomst naar best weten en kunnen uit te voeren, doch MIXT-UP BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Klant beoogde doel. Tenzij met de Klant schriftelijk anders is overeengekomen, geeft MIXT-UP BV ingeval van hostingovereenkomsten geen enkele garantie dat de ter beschikking gestelde servers ononderbroken toegankelijk zouden zijn en vrij van fouten. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Klant om externe back-ups te nemen van data die op de gehuurde servers wordt geplaatst en MIXT-UP BV heeft in dat verband geen enkele verplichting tenzij duidelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

2. Onverminderd de beperkingen van aansprakelijkheid van MIXT-UP BV, zoals eventueel vermeld elders in deze Algemene Voorwaarden, erkent de Klant dat MIXT-UP BV niet aansprakelijk is voor informatie, gegevens, bestanden of andere zaken die door de Klant ter beschikking worden gesteld. De Klant vrijwaart MIXT-UP BV voor alle mogelijke aanspraken die derden ten aanzien van MIXT-UP BV zouden laten gelden voor wat betreft deze informatie, gegevens, bestanden of andere zaken. 

3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van MIXT-UP BV in elk beperkt tot materiële, rechtstreekse schade geleden door de Klant die in oorzakelijk verband staat met een zware fout vanwege MIXT-UP BV (met uitsluiting van andere indirecte, commerciële, morele of andere schade) en daarenboven nog tot het bedrag van de voor de betrokken Overeenkomst overeengekomen prijs. 

4. MIXT-UP BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op via het internet geleverde of binnengehaalde gegevens of software. De Klant dient de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen. 

5. Evenmin aanvaardt MIXT-UP BV enige aansprakelijkheid voor verlies of verminking van via digitale informatiedragers of e-mail aangeleverde gegevens. De Klant of door of voor hem ingeschakelde derden dienen deze gegevens steeds op juistheid en volledigheid te controleren. 

 

ARTIKEL 9 – Klachten en garantie 

1. Klachten met betrekking tot de Diensten, verborgen gebreken met betrekking tot de Goederen en klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen te worden gemeld aan MIXT-UP BV binnen de 8 dagen volgend op de kennisname door de Klant van de elementen waarop de klacht is gebaseerd en dit door verzending van een aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van MIXT-UP BV. Gebreken die redelijkerwijze niet binnen voormelde termijn kunnen worden vastgesteld, moeten onmiddellijk na vaststelling aan MIXT-UP BV worden gemeld. 

2. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde Diensten of Goederen. 

3. De Klant zal alle door MIXT-UP BV voor het onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door MIXT-UP BV in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde Diensten en/of Goederen waarop de klacht betrekking heeft. 

4. Indien MIXT-UP BV een gebrek aangetoond acht, heeft MIXT-UP BV de keuze om hetzij de niet deugdelijk gebleken Dienst of het niet deugdelijk gebreken Goed kosteloos opnieuw te leveren, hetzij de Klant een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te geven (met uitsluiting dus van de mogelijkheid om de ontbinding van de Overeenkomst te vorderen). Ingeval van nieuwe levering zal MIXT-UP BV rekening kunnen houden met het gebruik dat de Klant reeds heeft gehad van de geleverde Diensten of geleverde Goederen. 

5. Een klacht schort de betalingsverplichtingen van de Klant op generlei wijze op. 

6. Voor door derden door bemiddeling van MIXT-UP BV geleverde zaken is MIXT-UP BV nooit gehouden een verdergaande garantie te verstrekken dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie. 

7. Indien MIXT-UP BV ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen van apparatuur of software vervangt, worden de vervangen onderdelen resp. de oude versie van de software haar eigendom en dienen deze door de Klant aan MIXT-UP BV te worden geretourneerd. 

8. Elke garantie vervalt indien: 

​a) de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden; 

b) de Klant het onderhoud of de reparatie aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door MIXT-UP BV zijn aangesteld; 

c) schade aan en/of gebreken in de constructie van de apparatuur die ontstaan zijn door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de Klant en/of derden; 

d) de Klant derden zonder voorkennis en toestemming van MIXT-UP BV wijzigingen in software hebben aangebracht; 

e) indien software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware of indien hardware wordt gebruikt in combinatie met nietgeëigende software. 

9. De aanwezigheid van fouten (bugs) in standaardsoftware die de functionaliteit van de software niet belemmeren geven de Klant op geen enkele wijze het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De aansprakelijkheid van MIXT-UP BV gaat nooit verder dan te trachten de producent van de betrokken software ertoe te bewegen deze fouten te verhelpen.


ARTIKEL 10 – Intellectuele Eigendom  

1. Het gebruiksrecht op door MIXT-UP BV geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, software, gegevens, enz. vangt – niettegenstaande de feitelijke levering – slechts aan indien de Klant alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst in uitvoering waarvan de zaken werden geleverd, werden nagekomen, inzonderheid: - de betaling van de voor de levering overeengekomen vergoedingen en prijzen - de betaling van eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de Klant van de Overeenkomst 

2. MIXT-UP BV blijft te allen tijde de uitsluitende eigenaar van de auteursen andere intellectuele eigendomsrechten op de zaken die in uitvoering van de Overeenkomst aan de Klant worden geleverd (ontwerpen, documentatie, tekeningen, software, gegevens, enz.) en de Klant krijgt slechts, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, een niet exclusief gebruiksrecht op deze zaken voor de doeleinden voorzien in de Overeenkomst. Deze zaken mogen door de Klant slechts voor deze doeleinden worden gereproduceerd of afgedrukt (en mogen dus zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van MIXT-UP BV niet aan derden ter beschikking worden gesteld), waarbij eventuele aanwezige vermeldingen naar intellectuele eigendomsrechten of eigenaars van deze rechten niet verwijderd mogen worden. Software of andere zaken die eigendom zijn van derden blijven uitsluitend eigendom van deze derden en het gebruiksrecht van deze zaken wordt beperkt tot de bepalingen van de eventuele licentieovereenkomsten m.b.t. deze zaken. Indien (een werknemer, agent, tussenpersoon of andere persoon van) de Klant op enigerlei wijze zou kunnen worden beschouwd als auteur van een deel van de zaken die in uitvoering van de Overeenkomst worden geleverd, dan maakt de Klant zich sterk dat de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op deze zaken aan MIXT-UP BV worden overgedragen en dat de Klant zelf overeenkomsten heeft gesloten met de betrokken personen tot overname van de intellectuele eigendomsrechten. 

3. Klanten die aan MIXT-UP BV informatie, bestanden, gegeven, teksten e.a. verschaffen in het kader van de levering van de Diensten geven aan MIXT-UP BV het niet-exclusieve recht om deze zaken te reproduceren, af te drukken, aan het publiek mee te delen voor alle mogelijke commerciële en niet-commerciële doeleinden (o.m. promotie van activiteiten van MIXT-UP BV), zonder dat dit in hoofde van de betrokken Klant recht geeft op enige vergoeding. 

 

ARTIKEL 11 – Privacy 

1. Klanten aanvaarden dat hun persoonlijke gegevens en deze van hun werknemers, agenten, tussenpersonen, bestuurders, enz. door MIXT-UP BV worden geregistreerd en verwerkt, verwerking die aan derden kan worden uitbesteed in naam en voor rekening van MIXT-UP BV, waarbij aan deze derden dezelfde rechten en plichten worden opgelegd als beschreven in deze Algemene Voorwaarden. De geregistreerde en verwerkte gegevens (hierna “de Gegevens”) betreffen onder meer: IPadressen, gegevens die door de Klant ter beschikking wordt gesteld van MIXT-UP BV, de identiteit en andere persoonlijke gegevens, alle voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst meegedeelde informatie, gegevens met betrekking tot bankrekeningen en gegevens met betrekking tot het gebruik van software. 6 / 7 De Gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden: (1) om Klanten gemakkelijk toegang te bieden tot en gebruik te maken van alle functionaliteiten van geleverde zaken (o.m. software), (2) het beheer van de relatie met de Klant en derden, (3) ten behoeve van marktonderzoek en het opmaken van statistieken, (4) voor direct marketing voor andere diensten aangeboden door MIXT-UP BV of derden waarmee MIXT-UP BV een contractuele of andere verhouding mee heeft en meer in het algemeen (5) om MIXT-UP BV toe te laten met de Klant te communiceren en haar op de hoogte te houden van elke andere door MIXT-UP BV opgestarte operatie. Behalve indien de mededeling van de Gegevens aan derden noodzakelijk is om de hiervoor opgesomde doelstellingen te verwezenlijken is MIXT-UP BV niet gemachtigd om de Gegevens bekend te maken, te verkopen, te verhuren of uit te wisselen met derden zonder het uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de betrokken Klant. Klanten hebben te allen tijde het recht om zich zonder kosten en op eenvoudig verzoek (door het versturen van een email) te verzetten tegen de verwerking van de Gegevens met het oog op direct marketing of de verzending van commerciële berichten of reclame via de post, e-mail of telefoon en hebben het recht om toegang te krijgen tot de hen betreffende Gegevens om desgevallend rechtzetting te vragen voor elk onjuist of onvolledig Gegeven. 

2. Het cookiebeleid omhelst de informatie inzake de cookies en soorten cookies, die in voorkomend geval persoonsgegevens bevatten, die door MIXT-UP BV of derden gebruikt worden bij het gebruik van de website van MIXT-UP BV. Elke Klant en gebruiker van de website wordt verondersteld dit cookiebeleid te hebben aanvaard. In de mate dat de cookies persoonsgegevens bevatten, kunnen deze gegevens zoals hiervoor aangegeven worden geraadpleegd en rechtgezet. De Klant of gebruiker kan ook, volgens de modaliteiten van het cookiebeleid, de cookies verwijderen, en in voorkomend geval, bepaalde cookies weigeren, in welk geval misschien niet meer alle functionaliteiten van de website kunnen worden gewaarborgd. 

 

ARTIKEL 12 – Vertrouwelijkheid  

Alle informatie, bestanden en andere zaken die in uitvoering van een Overeenkomst worden uitgewisseld tussen MIXT-UP BV en de Klant zijn vertrouwelijk en kunnen door de beide partijen, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst, enkel gebruikt worden met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van de Diensten en/of Goederen. 

 

ARTIKEL 13 – Algemeen 

De Klant heeft niet het recht om enige rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst of de Overeenkomst zelf over te dragen aan derden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van MIXT-UP BV. De Algemene Voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling ten alle tijde gewijzigd worden. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. Het Belgisch recht is van toepassing op de Overeenkomst en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn uitsluitend bevoegd, tenzij een wettelijke bepaling de bevoegdheid van deze rechtbank zou uitsluiten in welk geval de bevoegdheid bepaald wordt op grond van de gemeenrechtelijke bepalingen.